نگاهی اجمالی به کارهای انجام شده

برندها و مشتریان آینده نگر

نمونه پروژه 1 – مجله

ماکت

نمونه پروژه 1 – کتاب های مربعی

ماکت

نمونه پروژه 1 – نوت بوک

ماکت

نمونه پروژه 1 – کیسه کاغذی

ماکت

نمونه پروژه 1 – کارت ها

ماکت

نمونه پروژه 3 – رنگ های بژ

عکاسی

نمونه پروژه 3 – خاکستری

عکاسی

نمونه پروژه 2 – صورتی

ویدئو

نمونه پروژه 2 – خاکستری

ویدئو

پروژه سفارشی باز شونده در تب جدید

ویدئو