نذورات

نذر خیر عزیز در اربعین به خیریه امید و مهربانی امام رضا (ع)

 

 

 

با سپاس از عزیزانی که نذورات خود را در اختیار خانواده های نیازمند تحت پوشش خیریه امید و مهربانی امام رضا (ع) قرار میدهند.