سبد کالا مهرماه

ما بی تو تا دنیاست ، دنیایی نداری

چون سنگ خاموشیم و وفایی نداریم

ای سایه سار ظهر گرم و بی ترحم

جز سایه دستان تو جایی نداریم