سبدکالا

سبد کالا

 

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد

        وقتی دستی را به یاری می گیری،
             

 بدان که دست دیگرت در دست خداست…

 

 

 

 

              ————————————————————————–

     دوستان عزیز سبد کالای ۲۴ مهرماه هست