جشن های موسسه

 برگزاری جشن برای نو عروسای تحت حمایت

  خیریه امید و مهربانی امام رضا (ع)                                    

                                                                      در روز

            ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)