اهدای لباس به سیستان

اهدایی ازطرف خیریه امید و مهربانی امام رضا (ع) به مناطق محروم سیستان و بلوچستان