بازدید

بازدید پیش کسوت کشتی ایران

رئییس سابق فدراسیون کشتی ایران و دارنده چند مدال کشتی ایران

حاج محمد طالقانی از جشنواره غذای آبشارمهربانی امام رضا دیدن فرمودند و به موسسه ما کمک کردند.